Statut

Statut stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA „NASZ PODGÓRZ”

tekst jednolity po zmianach z dnia 29.07.2010r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: „Nasz Podgórz” - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.   Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Toruniu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 3

1.   Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

6.   Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności politycznej.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Podgórza, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;

2)      podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Podgórza;

3)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)      doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na terenie Podgórza;

5)      działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

6)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

8)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

10)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

11)     upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

12)     ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13)     porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

14)     upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15)    działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących mieszkańców Podgórza;

16)    ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Podgórza;

17)     działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

18)     promocji i organizacji wolontariatu;

19)     upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;

20)     upowszechniania i kultywowania historii dzielnicy;

21)     ekologii i edukacji ekologicznej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)         zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, m.in. poprzez organizację         imprez kulturalno-artystycznych, prowadzenie witryn internetowych, inicjowanie             seminariów,      konferencji odczytów o tematyce dotyczącej zagadnień lewobrzeżnej części Torunia– a w szczególności Podgórza;

2)         działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową w tym opracowywanie i publikowanie           materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;

3)         organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

4)         współpracę z organami administracji publicznej, a w tym współpracę z instytucjami       samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym        celami Stowarzyszenia, oraz z innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich   postulatów;

5)         udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;

6)         prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;

7)         organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

8)         zorganizowanie i prowadzenie biura;

9)         prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej dotyczącej tematyki Podgórza;

10)       zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających  działania  zgodne ze           statutowymi celami Stowarzyszenia;

11)       wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową,     głównie            na terenie Podgórza;

12)       rewitalizacja Podgórza;

13)       prowadzenie działań charytatywnych;

14)        prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

15)       integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną i artystyczną.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)   członków zwyczajnych,

b)   członków wspierających,

c)   członków honorowych.

 

§ 8

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.   Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)   uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)   wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)   brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)   regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1.   Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.   Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.   Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

§ 14

1.   Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Podgórza i Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2.   W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3.   Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.   Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)   Zarząd Stowarzyszenia,

c)   Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)   pisemnej rezygnacji,

c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Walnego Zebrania Członków.

4.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

§ 18

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie piętnastu minut po pierwszym terminie.

§ 19

1.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2.   Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

3.   Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)   uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)   uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)   udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)    wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g)   wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)   uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)    nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

k)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m)  wykreślono

n)   podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.   Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.   Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1.   Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa,  Wiceprezesa, i Skarbnika.

2.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)   uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)   składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)    nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.

g)   uchwalanie regulaminu Biura.

h) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań.

 

2.   Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.   Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1.   Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków.

2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)   przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)   prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4.   Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5.   Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

-     skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.   Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)   darowizn,

e)   zapisów i spadków,

f)    dochodów z własnej działalności,

g)   dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.  Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt h Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.

7. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela  pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem.

8.  Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy plan finansowy Funduszu, zatwierdzony przez co najmniej 3 członków Zarządu.

9.  Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

10. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a)   członków Stowarzyszenia i jego organów,

b)   pracowników Stowarzyszenia,

c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 

                                                                           § 27

 

  1. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
  1. dwóch członków Zarządu- w przypadku oświadczeń woli nie przekraczających kwoty 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),
  2. trzech członków Zarządu- w przypadku oświadczeń woli przekraczających kwoty 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),
  1. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
  1. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
  1. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
  1. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu.
  2. Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt h, podejmuje Zarząd większością co najmniej 2 głosów.
  3. Osoby reprezentujące stowarzyszenie, mają obowiązek poinformować pozostałych członków zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

 

 

§ 28

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.   O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 31

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasz Podgórz” w dniu 11.05.2010 roku.

Podpisy:

 

Klub mecenasa: